SESTAVA SVETA STARŠEV

Svet staršev Osnovne šole XIV. divizije Senovo in Vrtca Senovo je sestavljen iz predstavnikov vsakega oddelka. Svet staršev sestavlja 24 članov.

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV

V pripravi.

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV

V pripravi.